آرن جرم عاشقی

آرن جرم عاشقی


آرن جرم عاشقی

آرن جرم عاشقیمتن آهنگ ( متن ترانه ) جرم عاشقی آرنAaren Jorme Asheghi دلم تنگ که شد هروقتنگاه به عکسمون کردمببین زخمیه قلبم بی تومگه جرم عاشقی کردنکه زدن بالمو کندندیدی همه آرزوهامون چی شدتا ابد عشق تو راز تو سینمقول میدم نپرسم حالتو دیگممیدونی چند شب خوابتو دیدم کجاییحتما اون دیگه حس بهت دارهدنیا ..