دانلود آهنگ جدید آروین قاسم پور قسم

دانلود آهنگ جدید آروین قاسم پور قسم


دانلود آهنگ جدید آروین قاسم پور قسم

متن آهنگ قسم آروین قاسم پورباران ، ببارد امایک من بماند از ماتو رفتی تنها بگو کجا ؟پاییز حتی رنگ و بو ندارد اینجاکاش باران نبارد اینجاقسم به بارانی کهبه این خیابانی که پاییز استقسم به چشمانی که لبریز استهواتو کردمقسم به قلب سردیکه همچو برگ زردی بی جان استقسم به احساسی که ویران استهواتو ..