امین شکرشکن زنگ

امین شکرشکن زنگ


امین شکرشکن زنگ

امین شکرشکن زنگمتن آهنگ زنگ امین شکرشکنAmin Shekarshekan Zangبی تو پر دلتنگیمتو یه راهی نشونم بدهمثل اون قدیما بی هوابیا باز رو شونم لم بدهحالا دیدی عاشق کیه؟دیدی ازت عاشق ترماونی که میمیره براتاونی که پیگیره منمببین پُر زخم تنم زخم تنم زخم تنمولی بازم عیبی ندارهمی خوام بهت زنگ بزنمشونه خالی کردی از منشدی ..