ایرج ایرج برای گلپا

ایرج ایرج برای گلپا


ایرج ایرج برای گلپا

ایرج ایرج برای گلپامتن آهنگ ایرج باری گلپا ایرجIraj – Iraj For Golpaای یار دیرینم چرابا آن همه لطف و صفااز من گذشتیرفتی رها کردی مراای همدم دیر آشناافسانه گشتیافسوس از این بخت گرانهیهات از این چرخ کبودای همنوای خسته امرسم رفاقت این نبودبساط عمر نیرزدبه زحمت چیدنچه چیدنیستکه بایدنچیده بر چیدنای جاودان در خاطرممهرت ..