بنیامین بهادری پرسش

بنیامین بهادری پرسش


بنیامین بهادری پرسش

بنیامی بهادری پرسشمتن آهنگ ( متن ترانه ) پرسش بنیامین بهادری Benyamin Porsesh سلام ماهی ها … سلام ماهی هاسلام قرمزها ، سبز ها ، طلایی هابه من بگویید ، آیا در آن اتاق بلورکه مثل مردمک چشم مرده ها سرد استو مثل آخر شبهای شهر ، بسته و خلوتصدای نی لبکی را شنیده ایدکه ..