دانلود آهنگ جدید بهروز ام جی اعتیاد

دانلود آهنگ جدید بهروز ام جی اعتیاد


دانلود آهنگ جدید بهروز ام جی اعتیاد

متن آهنگ اعتیاد بهروز ام جیاگه دسام میلرزن اگه زانوهام میرقصناگه نمیتونم رو پام وایسم تو به روم نیار می فهمندیگه جای سوزن نداره تنم از وقتی که من قیدتو زدم کارتن خوبابمبچه های شهرداری این بار منو بد جور زدنهر گوشه از خیابون دیگه خونه منهتو یکی دیگه نفرینم نکن کافیمهمن توو بغل آسفالت ..

دانلود آهنگ جدید بهروز ام جی سیم آخر

دانلود آهنگ جدید بهروز ام جی سیم آخر


دانلود آهنگ جدید بهروز ام جی سیم آخر

متن آهنگ سیم آخر بهروز ام جیچشماتو دیگه بند رو منمیدونی بی تو آواره امخاطراتت مثه آوارنرو سرم بی تو من آماده امواسهع مردن کجایی عشقمسنگ قبرم اسمتو نوشتمهر روز صبح که از خواب پا میشمواسه اینکه همش حس شی پیشملباساتو من بو کینمبالشتو من بغل میکنمبدجوری دارم بخودم بد میکنمخندر دارم از خودم ترد ..