حسین فتوا چپ چپ

حسین فتوا چپ چپ


حسین فتوا چپ چپ

حسین فتوا چپ چپمتن آهنگ ( متن ترانه ) چپ چپ حسین فتواHossein Fatva Too Zard چپ چپ چپ نگاه کنی میکشم گلنگدنو میخوره گان تو کلتگیم آف ترولزی واکینگ دد گاییدم سربی یک میل خرجاسمم قدره ابنول فیسم تیزیمه حرفامدافیا پیگیره‌ گنده شهرنر ت ت تبالا میره پرچم بگو چاقی جمع شنحاجتی دایورت به ..

حسین فتوا تو زرد

حسین فتوا تو زرد


حسین فتوا تو زرد

حسین فتوا تو زردمتن آهنگ ( متن ترانه ) تو زرد حسین فتواHossein Fatva Too Zard اعتماد بیجا خوردم از همهیجایی میشینی میبینی دورتخالی از حرفایه کیلیشه زنه زندگی سیخ میکنه برات هر دم همین تو دلیا شدن تو زرد کیسرو میدوزن میکشن سرت حرفاشون اصلا نمیره تو کتت اهحرفامو میزنم روبرو آینه بطریه خالی ..