دادار بازی

دادار بازی


دادار بازی

دادار بازیدادار بازیمتن آهنگ ( متن ترانه ) دادار بازیDaadaar Bazi من هستی ام دلی است سپردم به دست تواما تو هرچه هست به بازی گرفته ایمن که شبانه روز کنارت نشسته امحتما نخواهی ام تو ، که اینسان گرفته ایاصلا من از تو هیچ توقع نداشتماین دل امانت است ، خیانت چرا چرامن خویش ..