سعید شهروز غریب

سعید شهروز غریب


سعید شهروز غریب

متن آهنگ غریب از سعید شهروزSaeid ShahrouzGharib ای چشم ها بگویید امشب شب جنون استامشب رو چشم زینب مثل دو شط خون استای چشم ها بگویید اینجا خدا غریب استامشب مسیر کوفه بر شانه ی صلیب استخورشید را رسیده سم سطور بردناین کوفیان حیا را امشب بگور بردنوای از غم غریبی وای از غریب کوفهوای ..

سعید شهروز جذاب

سعید شهروز جذاب


سعید شهروز جذاب

متن آهنگ جذاب از سعید شهروزSaeid Shahrouz Jazzab با دیدن این چشما نزدیکه بریزه دل دل دل نکن عشق من عاشق شو عزیز دل هر جایی که من میرم باز عطر تو پیچیده دیوونه شده هر کس چشمای تورو دیده تو سردت شد زمستون رفت تو گرمت بود و برف اومد چه حالی توی چشماته ..