مازیار جلیلیان پریزاده ی نوروز

مازیار جلیلیان پریزاده ی نوروز


مازیار جلیلیان پریزاده ی نوروز

  متن آهنگ پریزاده ی نوروز مازیار جلیلیانMazyar Jalilian Parizadeye Norouz تو پریزاده ندانم زکجا میایی کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد لطف این باد ندارد که تو می پیمایی نوروز آمد نوروز امد پیروز آمد نوروز آمدمتن آهنگ پریزاده ی نوروز مازیار جلیلیان آن شب که تودر ..