دانلود آهنگ جدید مانی رهنما ماه و پلنگ

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما ماه و پلنگ


دانلود آهنگ جدید مانی رهنما ماه و پلنگ

متن آهنگ ماه و پلنگ مانی رهنمادَر مَن پَلنگی خَسته میغُریداز عُمق دَره های تقدیرَمچشمات خَراشی زَد به آغوشمای ماه شَبهای نَفسگیرممَن تلخ و گم بودَم که پیدات شُداز اوج قُله های ابرآلود …سَرمای کوهِستانی دَستام …افسوس تنها سَهمت از مَن بودمتن آهنگ ماه و پلنگ مانی رهنمالَبخند تو آرامِش مَن بوداما تو این رازو ..