محسن احسنی منو تو

محسن احسنی منو تو


محسن احسنی منو تو

محسن احسنی منو تومتن آهنگ ( متن ترانه ) منو تتو محسن احسنیMohsen Ahsani ManoTo آسمون و دیدم واسه من وتواز زمین گل چیدم واسه من وتواز همه بریدم واسه من و توبی تو ترسیدم واسه من وتومن که میدونم عاشقم هستیمستی و راستی تو خودم هستیمن که میمیرم از تو چه پنهونواسه من و ..

محسن احسنی رک بگویم

محسن احسنی رک بگویم


محسن احسنی رک بگویم

متن آهنگ ( متن ترانه ) رک بگویم محسن احسنیMohsen Ahsani Rok Begooyam رک بگویم… از همه رنجیده ام!از غریب و آشنا ترسیده امبا مرام و معرفت بیگانه اندمن به هر ساز ی که شد رقصیده امدر زمستانِِ سکوتم بارها…با نگاه سردتان لرزیده امرد پای مهربانی نیست…نیستمن تمام کوچه را گردیده امسالها از بس که ..

محسن احسنی گیسوی تو

محسن احسنی گیسوی تو


محسن احسنی گیسوی تو

متن آهنگ ( متن ترانه ) گیسوی تو محسن احسنیMohsen Ahsani Emshab عشق من عشق منبی تومن غریب و تنها عشق من عشق منبی تومن دریای غمهارویای من تویسودای من تویامروز من غمین فردایم تویآن خانه ام آغوش توخورشید من آن روی توزن شانه ای برموی خودساز جهان گیسوی تومتن آهنگ محسن احسنی گیسوی توعشق ..

محسن احسنی امشب

محسن احسنی امشب


محسن احسنی امشب

متن آهنگ ( متن ترانه ) امشب محسن احسنیMohsen Ahsani Emshab آسمان می غرد امشباین دلم غم دارد امشباین جهان ماتم گرفتهگریه باران دارد امشبخواب از جانم پریدهدردجانم را دریدهای جهان را جاناین دلم دیوانه گشتهعاشق پیمانه گشتهاز غم دورانمتن آهنگ محسن احسنی امشب ساقیا ساقیامی بریز و درد من را تو دوا کننوش دارویم ..

محسن احسنی زندگی

محسن احسنی زندگی


محسن احسنی زندگی

متن آهنگ زندگی از محسن احسنیMohsen Ahsani Zendegi پیشنهاد :با هدفون یا هندیزفیری گوش بدیدلذت بیشتری خواهید بردزندگی باید کرد !زندگی باید کرد !گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ***زندگی باید کرد !گاه با سوسوی امیدی کمرنگزندگی باید کرد !گاه با غزلی از احساس***گاه با خوشه ای از عطر گل یاسزندگی باید ..

محسن احسنی حیران

محسن احسنی حیران


محسن احسنی حیران

  متن آهنگ حیران از محسن احسنیMohsn Ahsani Hasrat درحیرتم ازاین جهانکی میرسد آن خوش زماندرمانده بینم هرکسدردا فغانهم صحبتی نماندهدرمانده جانیا جانم ستانیا ده درمان جاندیگر خسته ام از این بد زمانای جانان جانمتن آهنگ حیران محسن احسنی من چه عمری در زمانه سر کنم تاکی اینجا دیده گانم تر کنمیا تمامم کن به ..

محسن احسنی حسرت

محسن احسنی حسرت


محسن احسنی حسرت

  متن آهنگ حسرت از محسن احسنیMohsn Ahsani Hasrat حسرت به دلم شده ی یک رویابی تو من خاموش و یک تنهادردت به دلم چون تویی آن درمان توصفای دل این ویراندلم گرفته از همه دنیابا تو ام در رویا با تو ای جان زیباسر به دامان یار می دهم جان تکرار درد و دیوانگیعشق ..

محسن احسنی سرمست

محسن احسنی سرمست


محسن احسنی سرمست

  متن آهنگ سرمست از محسن احسنیMohsn Ahsani Sarmast سرمست از آن نگاهتشادم من از خیالتبی تو من چه کنمخندیدی خنده کردمغمگینی گریه کردمای جان دل منتو باران من سبز زمین تو نوری من خاک برینتوماه ی من ماهیه آبتو رویا من راوی خوابای جانم بی تو هیچ اممتن آهنگ سرمست محسن احسنیبارانی خوشه زارمبی ..

محسن احسنی خطا

محسن احسنی خطا


محسن احسنی خطا

  متن آهنگ خطا محسن احسنیMohsn Ahsani khata کرده ام من خطا تو دمی کن عطادردم و درمانی جان من جانانیخسته ام از زمان ای جهان جان جانگم شدم پیدا کن بندات احیا کنصدایم فریادم تو بکن آزادمعاشقان را توی قبله و جان تویجان توی دربه در گشته امگم شده خسته ام این دلم بی ..

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی گرگرفته

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی گرگرفته


دانلود آهنگ جدید محسن احسنی گرگرفته

  Mohsen Ahsani Goorgerefteمتن آهنگ گرگرفته محسن احسنیگرگرفته این تن من بسوزمنه شب مانده نه یک نفس نه روزمبی نفس ماندم و آن یک نفس توبی تو من ساحل خشک و بی آبمبی تو من دانه ای خفته در خوابمهر لحظه در دلم آتشی سوزانیا جان بده و یا من را بسوزانآسمان بی تو تنگ ..

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی اعتراض

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی اعتراض


دانلود آهنگ جدید محسن احسنی اعتراض

  متن آهنگ اعتراض محسن احسنی اعتراضم از سر جور فلک اعتراضم از همه دوز و کلکاعتراضم از غمم اعتراضم از کمماعتراض از این جهان  ازهمه دنیاسهم من محکوم غم سهم من مجبور کمدیده بگشودم بر جهان گشتم آن ویران ای بلا بر این سرم کمتر ببارظلمشان کرده دلم را تیره تارجور صیادو دل این ..

دانلود آهنگ محسن احسنی موتلو اول یتر ( بازخوانی )

دانلود آهنگ محسن احسنی موتلو اول یتر ( بازخوانی )


دانلود آهنگ محسن احسنی موتلو اول یتر ( بازخوانی )

متن آهنگ موتلو اول یتر محسن احسنی بلکیده دیلیندن بو شارکی توشمزدیلین سویله سده گونلون هیس اتمزبیلسن بیله بنیم ایچین فارک اتمزبیر تک دیلیم وار موتلو اول یتر بونو سانا یازدقمی بیلمسینبیر یابانجی شارکی گیبی دیننرسینبنیم ایچین اونجه تانری سونرا سن سینبیر تک دیلیم وار موتلو اول یتر متن آهنگ موتلو اول یتر محسن احسنیکیمسه ..