هاشم کریمی ایرانم

هاشم کریمی ایرانم


هاشم کریمی ایرانم

متن آهنگ ایرانم هاشم کریمیHashem Karimi Iranam ازخزرتا خلیج‌فارس تاخراسان واهواز،سیستان تا ارومیه گوشه گوشه خاک پاک ماستتالش وبلوچ وگیلکی ،کردی و بختیاریهرزبان وقوم و گویشی شناسنامه ی ایران ماستایرانم ایرانم نامت رادوست دارمخاکت رامی بوسم تا خون در رگ دارمایرانم ایرانم نامت رادوست دارمخاکت رامی بوسم تا خون در رگ دارممتن آهنگ ایرانم هاشم ..