وحید مسلمی مگه نمی گفتی

وحید مسلمی مگه نمی گفتی


وحید مسلمی مگه نمی گفتی

متن آهنگ مگه نمی گفتی از وحید مسلمیVahid Moslemi Mage Nemigoftiباور نمیکنم هنوز دارم به تو فکر میکنمتو رد شدی از من ولیبازم تو رو حس میکنمباور نمی کنم هنوزدارم به تو فکر می کنمتو رد شدی از من ولیبازم تو رو حس می کنمبازم به تو وابسته ام گذشته عمری میدونمچرا نمیری از دلمبگو ..