دانلود آهنگ جدید چترا پابلو

دانلود آهنگ جدید چترا پابلو


دانلود آهنگ جدید چترا پابلو

متن آهنگ پابلو چتراسینیوریتا فلو روی کیکاترکوندیم ته ریهاحال نایسه بوگوتا اینجاسانقدر بلاییم سالوادوریم ماهی پر کن بریم ماها سی تاVery happy cone on lindaوید جلوم بکن شیک۳ضض۳۲ششبزار امشب کم بشه استرسبشمر سه بده بهم نیوقتشه سنگ برام بیس بشهمنم تنم کتو جین اونم رژ پینکشیشه هنسی با یه ژست خیطابرو ژاپنی سیس بلا جیناز ..