کوروش اسد پور بی مریم

کوروش اسد پور بی مریم


کوروش اسد پور بی مریم

متن آهنگ بی مریم ( بختیاری – لری ) از کوروش اسد پورKourosh Asad Pour Bi Maryam ( Bakhtiari ) کاشکی بی وای وای خدا بی مریمه، وایوای خدا بی مریمه، وایخدا سردارِ زنگلقطارا های وای، حمایلس وایخدا؛ ری دس مسلسلخدا؛ ری دس مسلسلبی مریم، هایولا شیر زنان، هایخدا ز قلعه زید درصد مرد، هایوای ..