محسن احسنی سرمست

محسن احسنی سرمست


محسن احسنی سرمست

  متن آهنگ سرمست از محسن احسنیMohsn Ahsani Sarmast سرمست از آن نگاهتشادم من از خیالتبی تو من چه کنمخندیدی خنده کردمغمگینی گریه کردمای جان دل منتو باران من سبز زمین تو نوری من خاک برینتوماه ی من ماهیه آبتو رویا من راوی خوابای جانم بی تو هیچ اممتن آهنگ سرمست محسن احسنیبارانی خوشه زارمبی ..