محسن چاوشی عدل موثق

محسن چاوشی عدل موثق


محسن چاوشی عدل موثق

متن آهنگ عدل موثق از محسن چاوشیعدل موثق قله ی مطلق فاتح خندق نیست به جز عشق گفت و شنودی بین تو و حق ♪◦واقعه ی خم گفت به مردم گفت پیمبر گفت به مردم غیر علی هیچ غیر علی شر ♬غیر علی هیچ غیر علی شر ♬قوم نمک کور گوش کن از دور ماه ..