ندیم آبادان

ندیم آبادان


ندیم آبادان

متن آهنگ آبادان از ندیم خدایا صبر و آرامش واسه این شهر غم دیدهکه تا چشماشو وا کرده فقط جنگ و ستم دیدهخدایا صبر و آرامش برای قلب اون مادرکه بچه ش داره جون میده به زیر خون و خاکسترتو زیر آوار منم عزادار عزیز تر از جون خدانگهدار خدانگهدار خدانگهدار متن آهنگ ندیم آبادانهمه ..