احمد سولو بند

احمد سولو بند


احمد سولو بند

متن آهنگ بند از احمد سولوAhmad Solo Delبراتون یه پیغام دارم از طرف یه عاشقیکی تمام این آهنگو به یاد شما بودشدی صاحب هر بند دلمشدی روز و شبم ماه دلممن نمیتونم ازت دل بکنمخود قلبمی دردت به تنمتو همراهمی هم سنگرمیچه پیشم باشی چه صد قدمیحتی تو خوابم ازم دل میبریآخه زیبایی تو از ..