مسعود امامی درد بزرگ

مسعود امامی درد بزرگ


مسعود امامی درد بزرگ

متن آهنگ درد بزرگ از مسعود امامیMasoud Emami Darde Bozorgیه دل خسته و یک درد بزرگیه دونه بره و یک گله گرگیه دونه بهار و صد هزار خزونیه عالم ابر سیاه تو آسمون***نه یه چوپونی که هی هی کنهنه یه دلسوزی که گریه ای کنهنه مسافری که روزی بمونهنه پرنده ای که چیزی بخونهمسعود امامی ..