صادق کشاورز دل بی قراره

صادق کشاورز دل بی قراره


صادق کشاورز دل بی قراره

متن آهنگ دل بی قراره از صادق کشاورزSadegh Keshavarz Del Bigharare ایمشب خَنُم تِنها،سر بَزِنُم صحرا. تئریکه می دنیا، دل بیقراره.هرجا شُنُم هرجا، کوه و دشت و دریا،کانُم هَمِش دعا، بِینُم می یاره.از غم بسوتُم، وی جِ بوگوتُم،اِندی رایِه دِل، هِی چِشم بُدُوتم.هی چشم بدوتمدل بی قراره چشم انتظارهچندی بنیشه تا بینه یاره. تا بینه ..