سعید شهروز غریب

سعید شهروز غریب


سعید شهروز غریب

متن آهنگ غریب از سعید شهروزSaeid ShahrouzGharib ای چشم ها بگویید امشب شب جنون استامشب رو چشم زینب مثل دو شط خون استای چشم ها بگویید اینجا خدا غریب استامشب مسیر کوفه بر شانه ی صلیب استخورشید را رسیده سم سطور بردناین کوفیان حیا را امشب بگور بردنوای از غم غریبی وای از غریب کوفهوای ..