دانلود آهنگ جدید بهنام فراهانی محمد رسول الله

دانلود آهنگ جدید بهنام فراهانی محمد رسول الله


دانلود آهنگ جدید بهنام فراهانی محمد رسول الله

متن آهنگ محمد رسول الله بهنام فراهانی حُسن تو در مزید،خُلق تو در کمالدر حُسن تو سخن،لکنت گرفته استاین طاقه طاقه نور،این بافه بافه شعراز جان عاشقم،طاقت گرفته است لب واکنم به عجز،دستت گره گشاستروشنگر شبم،ای ماه جلوه گر…از آستان عشق،لطفت رسیده استای نازنین حبیب، ای گنج پر گهرمتن آهنگ محمد رسول الله بهنام فراهانیبا ..