مونیکو و شارو قفس

مونیکو و شارو قفس


مونیکو و شارو قفس

متن اهنگ ( متن ترانه )  قفس از مونیکو و شاروMoniko – Nahal   منم ی گرگ زخمیە تک کە تک میچرخم تویە جنگل خودم ی گرگ تودرم    هیچ وقت کفتار نخورد بە پست پرچم من پرچم دارم کە گم میچرخم    چرخەی زندگی ی چرخەی مچرید بو پخش بود ی بوس کوە چوبی کە   ..