مانی منصوری پیمان ما

مانی منصوری پیمان ما


مانی منصوری پیمان ما

مانی منصوری پیمان مامتن آهنگ پیمان ما از مانی منصوری Maani Mansouri Peymane Maاین حس من مال توئهتقدیر ما عشق تو بودمنو تو در این عاشقی پیما ماعشق تو بودبا من بیا در لحظه هاپرواز کن بی انتها سرشار شو در عشق توقلبم همیشه با تو بودهنوزم عاشقتم پایده باد این عشق مااین لحظه های ..