دانلود آهنگ جدید پایکوب بند ناکجا

دانلود آهنگ جدید پایکوب بند ناکجا


دانلود آهنگ جدید پایکوب بند ناکجا

متن آهنگ ناکجا پایکوب بندیادم آمد شبی که ماه یک دل بردیم و یک صدادر کوچه های ناکجا گم شدیم در لحظه هاشاد شاد شااد بودیمترک چتر باد بودیم هر نفس آازد بودیمشاد شاد شاد بودیم شیرین و فرهاد بودیممتن آهنگ ناکجا پایکوب بندقصه مون پر درد شد روزگار چه نامرد شدعشق ما که خوش ..

دانلود آهنگ جدید پایکوب بند آغوش پاییز

دانلود آهنگ جدید پایکوب بند آغوش پاییز


دانلود آهنگ جدید پایکوب بند آغوش پاییز

  متن آهنگ آغوش پاییز پایکوب بند آغوشِ زرد پاییز دستان سرد ما نیزیاد آن شب ها خوش باد زیر باران برگ ریز مهر و آبان و آذر می رسم به تو آخربیچاره این دل را من تا کی کنم دست به سرمتن آهنگ آغوش پاییز پایکوب بند با جدایی در گیرم ترا من پس ..