دانلود آهنگ جدید پایکوب بند آغوش پاییز

دانلود آهنگ جدید پایکوب بند آغوش پاییز


دانلود آهنگ جدید پایکوب بند آغوش پاییز

  متن آهنگ آغوش پاییز پایکوب بند آغوشِ زرد پاییز دستان سرد ما نیزیاد آن شب ها خوش باد زیر باران برگ ریز مهر و آبان و آذر می رسم به تو آخربیچاره این دل را من تا کی کنم دست به سرمتن آهنگ آغوش پاییز پایکوب بند با جدایی در گیرم ترا من پس ..