پیوند شیرین شیرین

پیوند شیرین شیرین


پیوند شیرین شیرین

    متن آهنگ شیرین شیرین پیوندPeyvand Shirin Shirin روزم تاریک از موییچشمم تار از گیسوییمن خود صیادم امامی ترسم از آهویی باد از مستی پابندششیرین شیرین لبخندشاز گل نازک تر قهرشاز لب شیرین تر قندش می تابد ماهش در شبمی سوزد جانم از تبمی جوشد عشقم در دلمی رقصد نامش بر لب متن آهنگ ..