آریوین و آلتی حاجی گرینو

آریوین و آلتی حاجی گرینو


آریوین و آلتی حاجی گرینو

متن آهنگ حاجی گرینو از آریوین و آلتی Altei & Aryvien Mohtava ی‌پیچین سریع با بازی تا آرین میاد میبازینچرا رپو گرفتین به بازی گنگ نه شما سوراخینفاز نگیر انگار ۲پاکی ما تو برج شما تو پارکینزخم شدی بزن بتادین اوکیم بدون هیچ متاییفاز دارم فاز فضاییشما زمینی ما هواییآرزومه بشم جهانیاز الان بگین خود ..

دانلود آهنگ جدید آلتی محتوا

دانلود آهنگ جدید آلتی محتوا


دانلود آهنگ جدید آلتی محتوا

  Altei & Aryvien Mohtava متن آهنگ محتوا آلتی چرا فیریکی اصلا رو رپهمه محتواها هستن رو خطچرا همه گرفتن رومنپ حتما قولم حتما قولماومدم یه سم بزنمسم بدم بیرونهمه سمی شنفکتمو میگنچیه تقصیرمکه وارده رپ شدممن اومدم همه گنگ شدنرپو یه مشت لشو لوش میرنشهروندام قاطی مافیا میشنشب اره خوده کالیفرنیاشمکام بدم بدم خوب ..

دانلود آهنگ جدید آلتی و آریوین هله هوله

دانلود آهنگ جدید آلتی و آریوین هله هوله


دانلود آهنگ جدید آلتی و آریوین هله هوله

متن آهنگ هله هوله آلتی تعضیم کنین جلو استادبده بیاد اسکار بده بیاد اسکارفازه تو ۱۰‌سال پیش که نهدوره بوستانمیخوندم جمع شن دورم دوستانچی شد فکر کردی رپه بچه بازیاگر هستی توهم اهله بازیبیا ماهم تورو میکنیم بد جور راضیاه بد تو فازیکسی نمیخواد به تو بکنه دست درازیچی چیشد صدات نیومدانقدر کشیده فکر کنم ..

دانلود آهنگ جدید التی چک چک

دانلود آهنگ جدید التی چک چک


دانلود آهنگ جدید التی چک چک

متن آهنگ چک چک التی چک چک وان وان ویزایه تایوانتو اوج کورونا میریم  توقلب شانگ هاییه مشت کلاه برداره  قماره سایتاشانس باش یاری بود که الا شده فایت بازمختاری بگو تخم داریاگر تخم داری پ قاطی مرغاییچوپانی یا که پولداری اگر رضا زنگ زد باید ور داری بده بیاد اینجا رسمه عمو کجاس گنگ ..

دانلود آهنگ جدید آلتی و آریوین دیدی

دانلود آهنگ جدید آلتی و آریوین دیدی


دانلود آهنگ جدید آلتی و آریوین دیدی

متن آهنگ دیدی آلتی و آریویندیدی چقدر سوختم براتصورتم مثله سرخیه لباتدیدی چقدر دلشوره دارمنمیخواد جایی بگی چیزی در بارمدیدی چقدر اسون بود براتهربار زنگ میرفت تو لیست رد تمامدیدی اسون مخم رد دادولی مهم نبود اصلا براتدیدی چقدر بی حسی به منامید داشتم میرسیم به همدیدی چقدر راحت رفتهر ثانیه عمرم با هر فصلدیدی ..

دانلود آهنگ جدید آلتی رقص میله

دانلود آهنگ جدید آلتی رقص میله


دانلود آهنگ جدید آلتی رقص میله

  متن آهنگ رقص میله آلتیدارم میرم جلو انگاری خیلی هاتماما کله شهر میدونن که هنو باتمتویه مهمونی میدن قرو واسمدیگه بد تکون میخوره کمرو باسنپرسینگ داره انگاری زیره نافمعلی استانبلم زیره پات هستکش مهم نی همه جا جام‌هستعشقو حال باشه منم پایمعلی اینا انگار قفلن روبیتانقدر بالام که مغزم گوزیدبیلیارد بازم پوزیشن رو میزاسما ..

دانلود آهنگ جدید آلتی به اسم بازیگر ساده

دانلود آهنگ جدید آلتی به اسم بازیگر ساده


دانلود آهنگ جدید آلتی به اسم بازیگر ساده

متن آهنگ بازیگر ساده آلتیبگو اصلا حاله من بد  تنهام بزار بایه لبخنددیگه نیستم پایه حرفم میگی اینا شاهدن نهتازه شده قصه طوفانی یه بازیگره سادهیه اشگ تو خالی میرم بم بده حسه ازادیتو عاشق نیستی فقط عشقشو داریاین عشقه تو روح و روانمو گاییدبا اربده و فریاد نمیشم خالیالا توهم حسو حاله منو دارییا نصفه ..