آهنگ Hattak G9 – Andro

آهنگ Hattak G9 – Andro


آهنگ Hattak G9 – Andro

  متن آهنگ Andro از Hattak G9Hattak G9 – Andro کپسول قرمز یا ابی قرمز یا آبی سرکاری یا مانی ، بده امانیکپسول قرمز یا آبی …من نیسمکله کچل، ی پا بچه خفن، ساعت الماس د ه تا بسمبنز میبخ پورش بوگاتی سوییچاش دسملمبو رولز رویس فراری جت شخصی بریم هسمکلا دو حالتن ، یا ..