ماکان بند قصه من

ماکان بند قصه من


ماکان بند قصه من

متن آهنگ قصه من ماکان بندقــصه ی من قــصه ی مـن خــیلی تــلخه تو خـــوباشو بـــبین خوبـــاشو ببیناگه باغچه زندگی گلاش پَژمردس تو خوباشو بچین خوباشو بچیناگه میگیره قلبت این آدَما میزَنن زَخمت تو نیمه ی پُره لیوانو ببیناگه دیدی شِکستی نمیگیره دستو دستی تو حِس خوب پَروازو بگیرخـــدا یـــادی کـــن از مـــناین آدَما میخواستن ..

ماکان بند نارنجی

ماکان بند نارنجی


ماکان بند نارنجی

متن آهنگ نارنجی از ماکان بندMacan Band Narenji پروزا کرد پرید از رو شونه امیه نارنجی پوشی که لالایی واسش میخوندمخودش بهم میگفت همیشه میمونه پیشمکاش یه خواب باشم دارم دیونه میشمشکستی دلمو بگو دیگه چی میهخوای ای این دل ولم کنیه جوری خوردم زمین خدا بیا جمعم کنبردی حواسمو همیشه واسم بود کجا هست ..

ماکان بند زمستون

ماکان بند زمستون


ماکان بند زمستون

متن آهنگ زمستون ماکان بندMacan Band Zemestoon تو چشم تو بازم نگاه کردم میشناسی تو منو من برنمیگردمخودت بهتر میدونی چرا مثل زمستونهمیشه پیش تو مغرورمو سردمبه هرکی گفتم دوست دارم نموندو بهم گفت که سربارمزدو قلبمو شکوند منو از خواب و رویام پروندمثل کاری که باهام کردی تو حالا زودتر برومتن آهنگ زمستون ماکان ..