ماکان بند گردنم بنداز

ماکان بند گردنم بنداز


ماکان بند گردنم بنداز

متن آهنگ گردنم بنداز ماکان بندMacan Band Gardanam Bendaz گردنم بنداز تموم تقصیرا روبذار بمونه با این منه بیماروچند تا عکسی که ازت هست روی دیوار روتو فقط راحت بذارم این یه بارو رونفسام رو بکشم تنهایی صبح تا شب بهتر از اینکه با هر روز بغض پاشماومدی باشی چراغ خونه ام اما میگذره من ..