محسن احسنی حیران

محسن احسنی حیران


محسن احسنی حیران

  متن آهنگ حیران از محسن احسنیMohsn Ahsani Hasrat درحیرتم ازاین جهانکی میرسد آن خوش زماندرمانده بینم هرکسدردا فغانهم صحبتی نماندهدرمانده جانیا جانم ستانیا ده درمان جاندیگر خسته ام از این بد زمانای جانان جانمتن آهنگ حیران محسن احسنی من چه عمری در زمانه سر کنم تاکی اینجا دیده گانم تر کنمیا تمامم کن به ..