بابک یعقوبی خاک پاک

بابک یعقوبی خاک پاک


بابک یعقوبی خاک پاک

بابک یعقوبی خاک پاکمتن آهنگ خاک پاک از بابک یعقوبی Babak yaghoubi Khak Pakای خاک اهواریی من مهد امیدیبیهوده نه هموار خدایی نرسیدیدر خاک تو جز بذر سخاوت نشیندهرگز به دلان پیر قضاوت نشیندتاریخ تو سرکمایه تاریخ جهان استدرجان اهورایی تو عمر زمان استاقوامن تو پاکان سلحشو.ترین استدر راه جان تو جان داده است بی ..

بابک یعقوبی سر قرار

بابک یعقوبی سر قرار


بابک یعقوبی سر قرار

متن آهنگ سر قرار از بابک یعقوبی با من بیا با من بیا دریا دل نمیدم به نگاتآبی ترین لحظه عشق پایان بی قراریاستبا من بیا به روشنی جایی که معنا میشویمسر قرار عاشقی غرق تمنا میشویممتن آهنگ سر قرار بابک یعقوبیبا من بیا با من بیا تا اوج باروهای عشقتا پر شدن عطر خدا ..