فاتح نورایی چشم سفید

فاتح نورایی چشم سفید


فاتح نورایی چشم سفید

متن آهنگ چشم سفید از فاتح نورایی حرفات یادمه آره من بی حرف دیشب دوبارهباز حست میپیچه توی شعرم ولی با کارات میفهمم از تو سیرممن تنهای تنهتای تنهنای تنها میرمبی معرفت نگو عاشقی لب و و دهنه فقطبی معرفت اون دلم با تو بود از اولش غلطدلتو زد خوبی کردن از یه جا به ..