مجید رضوی دلم تنگه

مجید رضوی دلم تنگهمتن آهنگ دلم تنگه مجید رضویMajid Razavi Delam Tangeنه میشه ازت رد شمنه فرصت برگشت هستنه میشه جلو رفتشنه میشه عقب برگشتتو اونور دیناییچقدر فاصلس تا توچقد تو سرم راحتازت خاطرس تا صبحدلم تنگه دلم تنگهکسی جز تو نمیفهمهکه این دنیا... ادامه مطلب